نوشته‌ها

تجارت فراورده های زنبور عسل

/
کدام یک از فراورده های زنبور عسل می تواند در آمد زایی آن را از بخش خوراکی ها فراتر ببرد؟ آیا تجارتی همگام با صادرات برای زنبورداران امکان پذیر می باشد؟