نوشته‌ها

عرضه اینترنتی زنبورعسل اروپایی

/
به نظر می رسد که مدیریت تولید ملکه از خرید ملکه بسیار مهم تر است. همچنین شرایطی که تحت آن ملکه پرورش داده می شود، از نژاد ملکه مهم تر است.